OpenMRS Sri Lanka

Manager: Dr. Niranjan

Advisers:

Team: Dr. Buddhika, Dr. Hashan Kulasiri, Dr. Shriyantha